ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ

ನೀರಿನ ಅದಾಲತ್

 

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

                  ಪತ್ರಿಕಾ  ಪ್ರಕಟಣೆ  ವಿವರಣೆ

ಪತ್ರಿಕಾ  ಪ್ರಕಟಣೆ  ಸಂಖ್ಯೆ

ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಚಿಕೆ ದಿನಾಂಕ

ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ ದಾಖಲೆ

1

ನೀರಿನ ಅದಾಲತ್      05-Aug-2021

BWSSB/PRO/08/2021-22

2021-08-03

  ಡೌನ್ಲೋಡ್

2

ನೀರಿನ ಅದಾಲತ್     12-Aug-2021

BWSSB/PRO/09/2021-22

2021-08-10

  ಡೌನ್ಲೋಡ್

3

ನೀರಿನ ಅದಾಲತ್    19-Aug-2021

BWSSB/PRO/10/2021-22

2021-08-17

  ಡೌನ್ಲೋಡ್

4

ನೀರಿನ ಅದಾಲತ್    26-Aug-2021

BWSSB/PRO/11/2021-22

2021-08-24

  ಡೌನ್ಲೋಡ್

5

ನೀರಿನ ಅದಾಲತ್    16-Sep-2021

BWSSB/PRO/14/2021-22

2021-09-14

  ಡೌನ್ಲೋಡ್

6

ನೀರಿನ ಅದಾಲತ್    23-Sep-2021

BWSSB/PRO/16/2021-22

21-09-2021

  ಡೌನ್ಲೋಡ್

7

ನೀರಿನ ಅದಾಲತ್    07-Oct-2021

BWSSB/PRO/17/2021-22

05-10-2021

  ಡೌನ್ಲೋಡ್

8

ನೀರಿನ ಅದಾಲತ್    21-Oct-2021

BWSSB/PRO/18/2021-22

18-10-2021

  ಡೌನ್ಲೋಡ್

9

ನೀರಿನ ಅದಾಲತ್    04-Nov-2021

BWSSB/PRO/20/2021-22

02-11-2021

  ಡೌನ್ಲೋಡ್

10

ನೀರಿನ ಅದಾಲತ್    11-Nov-2021

BWSSB/PRO/21/2021-22

11-11-2021

   ಡೌನ್ಲೋಡ್

11

ನೀರಿನ ಅದಾಲತ್    16-Nov-2021

BWSSB/PRO/22/2021-22

16-11-2021

   ಡೌನ್ಲೋಡ್

12

ನೀರಿನ ಅದಾಲತ್    07-Dec-2021

BWSSB/PRO/25/2021-22

07-12-2021

  ಡೌನ್ಲೋಡ್

13

ನೀರಿನ ಅದಾಲತ್    04-Jan-2022 BWSSB/PRO/28/2021-22 04-01-2022  ಡೌನ್ಲೋಡ್

14

ನೀರಿನ ಅದಾಲತ್    11-Jan-2022 BWSSB/PRO/29/2021-22 11-01-2022   ಡೌನ್ಲೋಡ್

15

ನೀರಿನ ಅದಾಲತ್    25-Jan-2022 BWSSB/PRO/31/2021-22 25-01-2022    ಡೌನ್ಲೋಡ್

16

ನೀರಿನ ಅದಾಲತ್    01-Feb-2022 BWSSB/PRO/32/2021-22 01-02-2022   ಡೌನ್ಲೋಡ್

17

ನೀರಿನ ಅದಾಲತ್    08-Feb-2022 BWSSB/PRO/33/2021-22 08-02-2022 ಡೌನ್ಲೋಡ್

18

ನೀರಿನ ಅದಾಲತ್    17-Feb-2022 BWSSB/PRO/32/2021-22 11-02-2022 ಡೌನ್ಲೋಡ್

19

ನೀರಿನ ಅದಾಲತ್ 24-02-2022  BWSSB/PRO/33/2021-22  22-02-2022

 ಡೌನ್ಲೋಡ್

20

ನೀರಿನ ಅದಾಲತ್      10-03-2022 BWSSB/PRO/35/2021-22 09-03-2022 ಡೌನ್ಲೋಡ್

21

ನೀರಿನ ಅದಾಲತ್      22-03-2022 BWSSB/PRO/37/2021-22 22-03-2022 ಡೌನ್ಲೋಡ್

22

ನೀರಿನ ಅದಾಲತ್      05-04-2022 BWSSB/PRO/01/2022-23 05-04-2022 ಡೌನ್ಲೋಡ್

23

ನೀರಿನ ಅದಾಲತ್      21-04-2022 BWSSB/PRO/02/2022-23 21-04-2022 ಡೌನ್ಲೋಡ್

24

ನೀರಿನ ಅದಾಲತ್      28-04-2022 BWSSB/PRO/03/2022-23 28-04-2022 ಡೌನ್ಲೋಡ್

25

ನೀರಿನ ಅದಾಲತ್      05-05-2022 BWSSB/PRO/04/2022-23 05-05-2022 ಡೌನ್ಲೋಡ್

26

ನೀರಿನ ಅದಾಲತ್      10-05-2022

 

BWSSB/PRO/05/2022-23

10-05-2022 ಡೌನ್ಲೋಡ್

27

ನೀರಿನ ಅದಾಲತ್      17-05-2022

BWSSB/PRO/06/2022-23

17-05-2022 ಡೌನ್ಲೋಡ್
 28
08-12-2022 ರಂದು ನೀರಿನ ಅದಾಲತ್
 BWSSB/PRO/33/2022-23  06-12-2022  ಡೌನ್ಲೋಡ್
29 ನೀರಿನ ಅದಾಲತ್      09-02-2023  BWSSB/PRO/ 41/2022-23 09-02-2023 ಡೌನ್ಲೋಡ್
30 ನೀರಿನ ಅದಾಲತ್      28-02-2023 BWSSB/PRO/44/2022-23 28-02-2023 ಡೌನ್ಲೋಡ್

 

ಜಲಸ್ಪಂದನಾ

 

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

                  ಪತ್ರಿಕಾ  ಪ್ರಕಟಣೆ  ವಿವರಣೆ

ಪತ್ರಿಕಾ  ಪ್ರಕಟಣೆ  ಸಂಖ್ಯೆ

ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಚಿಕೆ ದಿನಾಂಕ

ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ ದಾಖಲೆ

1

ಜಲಸ್ಪಂದನಾ  - 19-ಜೂನ್ 2021 (1)

BWSSB/PRO-01/2021-22

2021-06-16

2

ಜಲಸ್ಪಂದನಾ  - 19-ಜೂನ್ 2021 (2)

BWSSB/PRO-01/2021-22

2021-06-16

3

ಜಲಸ್ಪಂದನಾ  -    21-Aug-2021

BWSSB/PRO/04/2021-22

2021-08-19

  ಡೌನ್ಲೋಡ್

4

ಜಲಸ್ಪಂದನಾ  -    18-Sep-2021

BWSSB/PRO/05/2021-22

16-09-2021

ಡೌನ್ ಲೋಡ್

5

ಜಲಸ್ಪಂದನಾ  -    16-Oct-2021

BWSSB/PRO/06/2021-22

13-10-2021

  ಡೌನ್ಲೋಡ್

6

ಜಲಸ್ಪಂದನಾ  - 16-Dec-2021

BWSSB/PRO/08/2021-22

16-12-2021

   ಡೌನ್ಲೋಡ್

7

19-02-2022 ರಂದು ಜಲ ಸ್ಪಂದನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ
 BWSSB/PRO/09/2021-22  19-02-2022

 ಡೌನ್ಲೋಡ್

 

 8 ಜಲಸ್ಪಂದನಾ  - 04-Feb-2023 BWSSB/PRO/14/2022-23 04-02-2023

ಡೌನ್ಲೋಡ್

 

ಫೋನ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ

 

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

                  ಪತ್ರಿಕಾ  ಪ್ರಕಟಣೆ  ವಿವರಣೆ

ಪತ್ರಿಕಾ  ಪ್ರಕಟಣೆ  ಸಂಖ್ಯೆ

ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಚಿಕೆ ದಿನಾಂಕ

ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ ದಾಖಲೆ

1

ಜಲಮಂಡಳಿ  ಫೋನ್ ಇನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ  07-Aug-2021

BWSSB/PRO/05/2021-22

2021-08-05

  ಡೌನ್ಲೋಡ್

2

ಜಲಮಂಡಳಿ  ಫೋನ್ ಇನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ  06-Nov-2021

BWSSB/PRO/08/2021-22

04-11-2021

   ಡೌನ್ಲೋಡ್

3

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ BWSSB ಫೋನ್
BWSSB/PRO/10/2021-22 30-12-2021   ಡೌನ್ಲೋಡ್

4

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಫೋನ್ 27-Jan-2022
 BWSSB/PRO/11/2021-22  27-01-2022   ಡೌನ್ಲೋಡ್

5

ಜಲಮಂಡಳಿ  ಫೋನ್ ಇನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ  05-Mar-2022  BWSSB/PRO 04-03-2022 ಡೌನ್ಲೋಡ್

6

BWSSB 07.05.2022 ಶನಿವಾರದಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 9.00 ರಿಂದ 10.00 ರವರೆಗೆ ಫೋನ್ ಇನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ BWSSB/PRO/02/2022-23 05-05-2022 ಡೌನ್ಲೋಡ್

 

 

ನೀರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ

 

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

                  ಪತ್ರಿಕಾ  ಪ್ರಕಟಣೆ  ವಿವರಣೆ

ಪತ್ರಿಕಾ  ಪ್ರಕಟಣೆ  ಸಂಖ್ಯೆ

ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಚಿಕೆ ದಿನಾಂಕ

ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ ದಾಖಲೆ

1

16 ಜೂನ್2021  ರಂದು  ನೀರು  ಸರಬರಾಜು  ಇಲ್ಲ

 

BWSSB/PRO/2021-22

2021-06-16

2

ನೀರು  ಸರಬರಾಜು  ಸ್ಥಗಿತ  30-ಜೂನ್ 2021

 

BWSSB/PRO-01/2021-22

2021-06-28

3

ನೀರು  ಸರಬರಾಜು  ಸ್ಥಗಿತ  30-ಜೂನ್ 2021

 

BWSSB/PRO-01/2021-22

2021-06-29

4

ನೀರು  ಸರಬರಾಜು  ಸ್ಥಗಿತ  30-ಜೂನ್ 2021

 

BWSSB/PRO/06/2021-22, DT:26.06.2021

2021-06-28

5

12-09-2021 ಮತ್ತು 13-09-2021 ರಂದು ಕಾವೇರಿ 3 ನೇ ಹಂತದ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ನೀರು ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ

BWSSB/PRO/2021-22

2021-09-09

  ಡೌನ್ಲೋಡ್

6

13-sep-2021 ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಪೂರೈಕೆಯಿಲ್ಲ

BWSSB/PRO/2021-22

2021-09-12

  ಡೌನ್ಲೋಡ್

7

ಮುಚ್ಚಲಾಯಿತು - 27-Dec-2021
 BWSSB/PRO/2021-22  24-12-2021   ಡೌನ್ಲೋಡ್

8

ನೀರು ಸ್ಥಗಿತ 03-03-2022
 BWSSB/PRO/2021-2022  28-02-2022  ಡೌನ್ಲೋಡ್

9

CWSS ಹಂತ III ರ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ 09-05-2022 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 03:00 ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ 09:00 ರವರೆಗೆ ನೀರು ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ BWSSB/PRO/01/2022-23 06-05-2022 ಡೌನ್ಲೋಡ್

10

ಆರ್.ಆರ್.ನಗರ ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣಪ್ರಜ್ಞಾ ಲೇಔಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ
11-05-2022 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10:00 ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ 06:00 ರವರೆಗೆ ನೀರು ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ
BWSSB/PRO/02/2022-23 09-05-2022 ಡೌನ್ಲೋಡ್

11

ನೀರಿನ ಸ್ಥಗಿತ

BWSSB/PRO/03/2022-23

12-05-2022 ಡೌನ್ಲೋಡ್

12

ನೀರಿನ ಸ್ಥಗಿತ

 

26-02-2023 ಡೌನ್ಲೋಡ್

13

ನೀರಿನ ಸ್ಥಗಿತ   26-02-2023 ಡೌನ್ಲೋಡ್

 

ಇತರ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ

 

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

                  ಪತ್ರಿಕಾ  ಪ್ರಕಟಣೆ  ವಿವರಣೆ

ಪತ್ರಿಕಾ  ಪ್ರಕಟಣೆ  ಸಂಖ್ಯೆ

ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಂಚಿಕೆ ದಿನಾಂಕ

ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ ದಾಖಲೆ

1

ಸಫಾಯಿ  ಮಿತ್ರ  ಸುರಕ್ಷತಾ  ಸವಾಲು - 2020

 

BWSSB/PRO/2020-21,Dt:25-02-2021

2021-02-25

2

ಮ್ಯಾನುಯಲ್  ಸ್ಕ್ಯಾವೆಂಜಿಂಗ್  ನಿಷೇಧಕ್ಕೆ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ  ಜಾಗೃತಿ

 

BWSSB/PRO/2020-21

2021-02-27

3

ನೀರಿನ  ಬಿಲ್  ಪಾವತಿಗಳು  ಕಿಯೋಸ್ಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ  ಚೆಕ್ ಗಳು/ಡಿಡಿಗಳು  ಸ್ವೀಕಾರ

 

BWSSB/PRO-2/2021-22

2021-04-21

4

ಅನಧಿಕೃತ  ಸಂಪರ್ಕ  ಕಡಿತ

 

BWSSB/PRO-01/2021-22

2021-06-24

5

ಸಿಎಂ  ಪರಿಹಾರ  ನಿಧಿಗೆ  ಕೊಡುಗೆ

 

BWSSB/PRO/04/2021-22, Dt:29.06.2021

2021-06-29

6

ಜಲಮಂಡಳಿ   ನೇರ  ನೇಮಕಾತಿ  2018

 

BWSSB/PRO/01/2021-22,Dt:30-06-2021

2021-06-30

7

ಜಲಮಂಡಳಿ   ನೇರ  ನೇಮಕಾತಿ  2018  ಮೂಲ  ದಾಖಲೆ  ಪರಿಶೀಲನೆ

 

CHAPM/23-2019(P-IV)/EST32/779/2020-21

2021-06-29

8

ಜಲಮಂಡಳಿ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೀಡಿಲ್ಲ

 ವಿವಿಧ ಸುದ್ದಿ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ

2021-07-30

 ಡೌನ್ಲೋಡ್

9

ಅಂತಿಮ ಮುಖ್ಯ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವುದು
     BWSSB ನೇಮಕಾತಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ-2018 ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ.
 BWSSB/PRO//06/2021-22  05-02-2022  ಡೌನ್ಲೋಡ್

10

ಬೇಸಿಗೆ-2023 ರ ಬಗ್ಗೆ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ
 15-03-2023   ಡೌನ್ಲೋಡ್

11

ವಿಶೇಷ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಕ ನೀರು ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು
 01-03-2023   ಡೌನ್ಲೋಡ್

12

ಕಾಗದದ ತುಣುಕುಗಳು

 16-03-2023

 17-03-2023

  ಡೌನ್ಲೋಡ್

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 21-03-2023 05:21 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

 • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
 • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
 • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
 • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

 • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
 • ಸಂದರ್ಶಕರು :
 • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಬೆಂಗಳೂರು ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ ಮಂಡಳಿ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2023, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080