ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯಿದೆ

ಪುನರಾವರ್ತಿತ, ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುವ ಆರ್ ಟಿಐ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ದಾಖಲೆಯ ಹೆಸರು ಕ್ರಿಯೆ
1 ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ -1 ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ

 

ಸೂಚ್ಯಂಕ ಮತ್ತು ಪಟ್ಟಿ  -  ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಕಚೇರಿ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ದಾಖಲೆಯ ಹೆಸರು   ಕ್ರಿಯೆ
1     2015-16 ಡೌನ್ಲೋಡ್
2     2016-17 ಡೌನ್ಲೋಡ್
3     2017-18 ಡೌನ್ಲೋಡ್
4     2018-19 ಡೌನ್ಲೋಡ್
5     2019-20 ಡೌನ್ಲೋಡ್
6     2020-21 ಡೌನ್ಲೋಡ್

 

ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ದಾಖಲೆಯ ಹೆಸರು  ಕ್ರಿಯೆ
1 2019     ವೀಕ್ಷಿಸಿ
2 2017     ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ನಾಗರಿಕ ಸನ್ನದು

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ದಾಖಲೆಯ ಹೆಸರು               ಕ್ರಿಯೆ
1

ನಾಗರಿಕ ಸನ್ನದು

    ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ

 

ವಿಭಾಗ 4 (1) (ಬಿ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಫೈಲ್‌ಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ಅಧಿಕಾರಿಗಳು / ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಕೆಲಸದ ಹಂಚಿಕೆ 

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ದಾಖಲೆಯ ಹೆಸರು           ಕ್ರಿಯೆ
1 IMG-1 ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
2 IMG-2 ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
3 IMG-3 ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
4 IMG-4 ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
5 IMG-5 ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
6 IMG-6 ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
7 IMG-7 ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
8 IMG-8 ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
9 IMG-9 ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
10 IMG-10 ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
11 IMG-11 ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
12 IMG-12 ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
13 IMG-13 ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
14 IMG-14 ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
15 IMG-15 ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
16 IMG-16 ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
17 IMG-17 ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
18 IMG-18 ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
19 IMG-19 ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
20 IMG-20 ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
21 IMG-21 ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
22 IMG-22 ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
23 IMG-23 ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
24 IMG-24 ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
25 IMG-25 ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
26 IMG-26 ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
27 IMG-27 ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
28 IMG-28 ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
29 IMG-29 ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
30 IMG-30 ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
31 IMG-31 ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
32 IMG-32 ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
33 IMG-33 ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
34 IMG-34 ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
35 IMG-35 ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
36 IMG-36 ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
37 IMG-37 ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
38 IMG-38 ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
39 IMG-39 ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
40 IMG-40 ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
41 IMG-41 ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
42 IMG-42 ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
43 IMG-43 ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
44 IMG-44 ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
45 IMG-45 ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
46 IMG-46 ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
47 IMG-47 ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
48 IMG-48 ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
49 IMG-49 ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
50 IMG-50 ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
51 IMG-51 ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
52 IMG-52 ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
53 IMG-53 ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
54 IMG-54 ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
55 IMG-55 ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
56 IMG-56 ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
57 IMG-57 ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
58 IMG-58 ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
59 IMG-59 ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
60 IMG-60 ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
61 IMG-61 ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
62 IMG-62 ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
63 IMG-63 ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
64 IMG-64 ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
65 IMG-65 ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ

   

ವಿಭಾಗ 4 (1) (ಬಿ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಫೈಲ್‌ಗಳ ಪಟ್ಟಿ  

  ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ       ದಾಖಲೆಯ ಹೆಸರು     ಕ್ರಿಯೆ
1      4 (1) (b) i - ಆಡಳಿತ ಸಂಘಟನಾ ಚಾರ್ಟ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್
2      4 (1) (b) ii - ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಡೌನ್ಲೋಡ್
3      4 (1) (b) iii - ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತರದಾಯಿತ್ವ ಡೌನ್ಲೋಡ್
4      4 (1) (b) iv - ಮಂಡಳಿಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಮಾನದಂಡಗಳು ಡೌನ್ಲೋಡ್
5      4 (1) (b) v - ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಡೌನ್ಲೋಡ್
6      4 (1) (b) vi - ದಾಖಲೆಗಳ ವರ್ಗಗಳ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಡೌನ್ಲೋಡ್
7      4 (1) (b) vii ಡೌನ್ಲೋಡ್
8      4 (1) (b) viii - ಮಂಡಳಿಗಳು, ಮಂಡಳಿಗಳು, ಸಮಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಹೇಳಿಕೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್
9      4 (1) (b) ix - ಪೇಸ್ಕೇಲ್ ಪದನಾಮ ಡೌನ್ಲೋಡ್
10      4 (1) (b) x - ಬಜೆಟ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್
11      4 (1) (b) xi ಡೌನ್ಲೋಡ್
12      4 (1) (b) xii ಡೌನ್ಲೋಡ್
13      4 (1) (b) xiii ಡೌನ್ಲೋಡ್
14      4 (1) (b) xiv ಡೌನ್ಲೋಡ್
15      4 (1) (b) xvii - ವಾರ್ಷಿಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ವರದಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್
16 ಸಾರ್ವಜನಿಕ  ಮಾಹಿತಿ  ಅಧಿಕಾರಿ  ಪಟ್ಟಿ   ಡೌನ್ಲೋಡ್
17     ಸ್ಟೋರ್ ಗಳಿಗಾಗಿ PIO ಡೌನ್ಲೋಡ್
21     ಪಿಐಒ ಮತ್ತು ಎಪಿಐಒನ ಬಿಡಬ್ಲ್ಯೂಎಸ್ಎಸ್ಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್
22     ಪಿಐಒ ಮತ್ತು ಎಪಿಐಒನ ಬಿಡಬ್ಲ್ಯೂಎಸ್ಎಸ್ಬಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್

 

ವಿಭಾಗ 4 (1) (ಎ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಫೈಲ್‌ಗಳ ಪಟ್ಟಿ

 ಫೈಲ್ ಇಂಡೆಕ್ಸಿಂಗ್ 1959 ರಿಂದ 2012 

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ದಾಖಲೆಯ ಹೆಸರು     ಕ್ರಿಯೆ
1  BWSSB ಫೈಲ್ ಇಂಡೆಕ್ಸಿಂಗ್ 1     ಡೌನ್ಲೋಡ್
2  BWSSB ಫೈಲ್ ಇಂಡೆಕ್ಸಿಂಗ್ 2     ಡೌನ್ಲೋಡ್
3 BWSSB ಫೈಲ್ ಇಂಡೆಕ್ಸಿಂಗ್ 
ಕೊಳವೆಬಾವಿ
     ಡೌನ್ಲೋಡ್
4 ಫೈಲ್ ಇಂಡೆಕ್ಸಿಂಗ್ EE(K)-1     ಡೌನ್ಲೋಡ್

 

ಆರ್ ಟಿಐ-ಎಸ್ 4(1) ಎ ಮತ್ತು ಬಿ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ದಾಖಲೆಯ ಹೆಸರು               ಕ್ರಿಯೆ
1

ಆರ್ ಟಿಐ-ಎಸ್ 4(1) ಎ ಮತ್ತು ಬಿ

    ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ

 

 

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

    ದಾಖಲೆ ಹೆಸರು

    ಕ್ರಿಯೆ

1

ಫೈಲ್ ಇಂಡೆಕ್ಸಿಂಗ್ EEK3

  ಡೌನ್ ಲೋಡ್

2

ಕೆ ಆರ್ ಪುರಂನಲ್ಲಿ ಎಇಇ ಇ-2-2 ಉಪ-ವಿಭಾಗದ ಕ್ಯಾಟಲಾಗ್ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಕ್ಸಿಂಗ್ - 2022

  ಡೌನ್ ಲೋಡ್

3  2018-19 ರಿಂದ 2020-21 ರವರೆಗೆ NW1

  ಡೌನ್ ಲೋಡ್

4 Wv1 ವರ್ಷ 2019-20

  ಡೌನ್ ಲೋಡ್

5 ಇಇ(SE2) ವರ್ಷ 2018-19ರ ಇಂಡೆಕ್ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಟಲಾಗ್

  ಡೌನ್ ಲೋಡ್

6 AEE (NW2) ಯ ಇಂಡೆಕ್ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಟಲಾಗ್ ಮಾಡುವುದು

  ಡೌನ್ ಲೋಡ್

7 ಇಇ(SW) ವರ್ಷದ 2017-18ರ ಇಂಡೆಕ್ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಟಲಾಗ್

  ಡೌನ್ ಲೋಡ್

8 ಇಇ (UFW-1) ಯ ಇಂಡೆಕ್ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಟಲಾಗ್ ಮಾಡುವುದು

  ಡೌನ್ ಲೋಡ್

9 ಇಇ(UFW-2) ವರ್ಷ-2018-19ರ ಇಂಡೆಕ್ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಟಲಾಗ್

  ಡೌನ್ ಲೋಡ್

10 ಇಇ(STP-CV) ವರ್ಷ 2017-18 ರ ಇಂಡೆಕ್ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಟಲಾಗ್

  ಡೌನ್ ಲೋಡ್

11 ಇಇ(STP-CV) ವರ್ಷ 2017-18 ರ ಇಂಡೆಕ್ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಟಲಾಗ್

  ಡೌನ್ ಲೋಡ್

12 ಇಇ(STP-CV) ವರ್ಷ 2017-18 ರ ಇಂಡೆಕ್ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಟಲಾಗ್

  ಡೌನ್ ಲೋಡ್

13 ಇಇ(ಡಿಸಿ2) ವರ್ಷ 2017-18ರ ಇಂಡೆಕ್ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಟಲಾಗ್

  ಡೌನ್ ಲೋಡ್

14
ಇಇ (ಉತ್ತರ) ದ ಇಂಡೆಕ್ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ವರ್ಗೀಕರಣ

  ಡೌನ್ ಲೋಡ್

15
ಇಂಡೆಕ್ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ವರ್ಗೀಕರಣ 2021-22 
  ಡೌನ್ ಲೋಡ್
16
ಆರ್‌ಟಿಐ ಕಾಯಿದೆ 2005 ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿ 2020-21 ಇಇ (ಯುಎಫ್‌ಡಬ್ಲ್ಯು) ಮೂಲಕ
  ಡೌನ್ ಲೋಡ್
 17
ಆರ್‌ಟಿಐ-ಎಇಇ(ಸೌತ್ ವೆಸ್ಟ್)-2ರ ಇಂಡೆಕ್ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ವರ್ಗೀಕರಣ
 ಡೌನ್ ಲೋಡ್
18
RTI ಕಾಯಿದೆ 2005 ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿ 2020-21 EE(WWM -ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್) ಸಿ.ವಿ.
 ಡೌನ್ ಲೋಡ್
19
EE(UFW)-1 ವಿಭಾಗದ ಸೆಕ್ಷನ್ 6(1) ಮತ್ತು 7(1) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ RTI ಕಾಯಿದೆ 2005
 ಡೌನ್ ಲೋಡ್
 20 EE(UFW)-2 ವಿಭಾಗದ ಸೆಕ್ಷನ್ 6 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ RTI ಕಾಯಿದೆ 2005  ಡೌನ್ ಲೋಡ್
21
RTTI ಕಾಯಿದೆ 2005 4(1)A & 4(1)B ಆಫ್ EE (ಕಾವೇರಿ)-1 ವಿಭಾಗದ
ಡೌನ್ ಲೋಡ್

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 10-02-2023 03:29 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಬೆಂಗಳೂರು ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ ಮಂಡಳಿ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2023, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080