ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಹಿರಿಯ ಆಡಳಿತ

 

ಹೆಸರು ಹುದ್ದೆ ವಿಳಾಸ ದೂರವಾಣಿ ಇಮೇಲ್
ಶ್ರೀ  ಎನ್  ಜಯರಾಮ್  ಭಾ.ಆ.ಸೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 1 ನೇ ಮಹಡಿ, ಕಾವೇರಿ ಭವನ, ಕೆಂಪೇಗೌಡ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560009 22945100 chairman@bwssb.gov.in
ಶ್ರೀಮತಿ ವೀಣಾ ಆರ್
ಮುಖ್ಯ ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿ-ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 1 ನೇ ಮಹಡಿ, ಕಾವೇರಿಭವನ, ಕೆಂಪೇಗೌಡ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560009 22945102 caos@bwssb.gov.in
ಶ್ರೀ  ಸುರೇಶ್   ಬಿ ಪ್ರಧಾನ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಪ್ರಭಾರ) 2 ನೇ ಮಹಡಿ, ಕಾವೇರಿಭವನ, ಕೆಂಪೇಗೌಡ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560009 22945105 eic@bwssb.gov.in
ಶ್ರೀ  ರಾಜೀವ್  ಕೆ.ಎನ್ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು(ಯೋಜನೆ)  3 ನೇ ಮಹಡಿ, ಕಾವೇರಿಭವನ, ಕೆಂಪೇಗೌಡ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560009 22945108 cep@bwssb.gov.in
ಶ್ರೀ   ಎಸ್.ವಿ.ರಮೇಶ್ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಕಾವೇರಿ ಯೋಜನೆ) 5 ನೇ ಮಹಡಿ, ಕಾವೇರಿಭವನ, ಕೆಂಪೇಗೌಡ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560009 22945103 cecd@bwssb.gov.in
ಶ್ರೀ ರಾಜಶೇಖರ್.ಎ
ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಕಾವೇರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ
6 ನೇ ಮಹಡಿ, ಕಾವೇರಿಭವನ, ಕೆಂಪೇಗೌಡ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560009   cekoandm@bwssb.gov.in
ಶ್ರೀ  ಕುಮಾರ್  ನಾಯ್ಕ.ಎಲ್ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು(ಪೂರ್ವ)  6 ನೇ ಮಹಡಿ, ಕಾವೇರಿಭವನ, ಕೆಂಪೇಗೌಡ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560009    ceeast@bwssb.gov.in
 ಶ್ರೀ ಪರಮೇಶ್ ಕೆ.ಎನ್   ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಪಶ್ಚಿಮ)   6 ನೇ ಮಹಡಿ, ಕಾವೇರಿಭವನ, ಕೆಂಪೇಗೌಡ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560009    cewest@bwssb.gov.in
ಶ್ರೀ  ಸುರೇಶ್   ಬಿ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು(ಉತ್ತರ) 2 ನೇ ಮಹಡಿ, ಕಾವೇರಿಭವನ, ಕೆಂಪೇಗೌಡ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560009   cenorth@bwssb.gov.in
ಶ್ರೀ ಎಸ್ ವಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು(ದಕ್ಷಿಣ) 7 ನೇ ಮಹಡಿ, ಕಾವೇರಿಭವನ, ಕೆಂಪೇಗೌಡ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560009   cesouth@bwssb.gov.in
ಶ್ರೀ  ದೇವರಾಜು ಎಂ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು(WWM)-ಪೂರ್ವ 5 ನೇ ಮಹಡಿ, ಕಾವೇರಿಭವನ, ಕೆಂಪೇಗೌಡ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560009   cewwmeast@bwssb.gov.in
ಶ್ರೀ   ಬಿ.ಸಿ.ಗಂಗಾಧರ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು(WWM)ಪಶ್ಚಿಮ(ಪ್ರಭಾರ)) 5 ನೇ ಮಹಡಿ, ಕಾವೇರಿಭವನ, ಕೆಂಪೇಗೌಡ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560009 22945106 cewwmwest@bwssb.gov.in
ಶ್ರೀ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ.ಆರ್ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು(ವಿನ್ಯಾಸ & QA)  9 ನೇ ಮಹಡಿ, ಕಾವೇರಿಭವನ, ಕೆಂಪೇಗೌಡ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560009    cedesign@bwssb.gov.in
ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಸಿ
ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯೋಜನೆ)-1  3 ನೇ ಮಹಡಿ, ಕಾವೇರಿಭವನ, ಕೆಂಪೇಗೌಡ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560009    acep1@bwssb.gov.in
 
ಶ್ರೀ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್
ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯೋಜನೆ)-2  3 ನೇ ಮಹಡಿ, ಕಾವೇರಿಭವನ, ಕೆಂಪೇಗೌಡ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560009    acep2@bwssb.gov.in
 
ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸಿ ಪಿ
 
ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾವೇರಿ-ಯೋಜನೆಗಳು)-1
     acekp1@bwssb.gov.in
 
ಶ್ರೀ ಮಹೇಶ್ ಕೆ ಎನ್
 
ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾವೇರಿ-ಯೋಜನೆಗಳು)-1
 5 ನೇ ಮಹಡಿ, ಕಾವೇರಿಭವನ, ಕೆಂಪೇಗೌಡ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560009 22945232 acekp2@bwssb.gov.in
 
ಶ್ರೀ ರಮಾನಂದ
ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಕಾವೇರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ)-1
     
 
ಶ್ರೀ ಚಲಪತಿ ಎನ್
 
ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಕಾವೇರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ)-2
     
 
ಶ್ರೀ ದಲಾಯತ್ ಬಿ ಎಸ್
 
ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಪೂರ್ವ)-1
 6 ನೇ ಮಹಡಿ, ಕಾವೇರಿ ಭವನ, ಕೆಂಪೇಗೌಡ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560009    aceeast1@bwssb.gov.in
 
ಶ್ರೀ ರವೀಂದ್ರ ಕುಮಾರ್
 
ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಪೂರ್ವ)-2
     aceeast2@bwssb.gov.in
 
ಶ್ರೀ ಮಹದೇವೇಗೌಡ ಜಿ
 
ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಪಶ್ಚಿಮ)-1
     acewest1@bwssb.gov.in
 
ಶ್ರೀ ಜಯಶಂಕರ್
 
ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಪಶ್ಚಿಮ)-2
     acewest2@bwssb.gov.in
 
ಶ್ರೀ ವಾಘೀಶ ಎಂ
 
ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಉತ್ತರ)-1
     acenorth1@bwssb.gov.in
ಶ್ರೀ ಮಧುಸೂಧನ್ ಟಿ
ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಉತ್ತರ)-2
     acenorth2@bwssb.gov.in
 
ಶ್ರೀ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಬಿ ಜಿ
 
ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಎಂಜಿನಿಯರ್ (ದಕ್ಷಿಣ)-1
     acesouth1@bwssb.gov.in
 
ಶ್ರೀ ರಾಜೀವ್ ಜೆ
 
ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಎಂಜಿನಿಯರ್ (ದಕ್ಷಿಣ)-2
     acesouth2@bwssb.gov.in
 
ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಟಿ ಆರ್
 
ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಎಂಜಿನಿಯರ್ (WWM-STP)-ಪೂರ್ವ
     
 
ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಿ ಎಸ್
 
ಅಪರಮುಖ್ಯ ಎಂಜಿನಿಯರ್ (WWM-STP)-ಪಶ್ಚಿಮ
     
 
ಶ್ರೀ ರಾಹುಲ್ ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿ
 
ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಎಂಜಿನಿಯರ್ (WWM-ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್)-ಪೂರ್ವ
     
ಶ್ರೀಮತಿ ಬಿಂದು ಟಿ
 
ಅಪರಮುಖ್ಯ ಎಂಜಿನಿಯರ್ (WWM-ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್)-ಪಶ್ಚಿಮ
     
 
ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ ಕೆ
 
ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಎಂಜಿನಿಯರ್ (WWM-ಲೈನ್)-ಪೂರ್ವ
     
 
ಶ್ರೀ ಸನತ್ ಕುಮಾರ್ ವಿ
 
ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಎಂಜಿನಿಯರ್ (QA)
     aceqaz@bwssb.gov.in
ಶ್ರೀ ರವೀಂದ್ರ ಹೆಚ್ ಎಸ್
ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಎಂಜಿನಿಯರ್ (UFW)
     aceufw@bwssb.gov.in
ಶ್ರೀ ರೇಣುಕುಮಾರ್ ಕೆ ಎಸ್
ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಎಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿನ್ಯಾಸ)
     acedesign@bwssb.gov.in
 
ಶ್ರೀ ಮಹೇಶ್ವರಪ್ಪ ವಿ ಬಿ
 
ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಎಂಜಿನಿಯರ್(MIS & IT)
     acemis@bwssb.gov.in
ಶ್ರೀ ಸುಧೀರ್ ಎಸ್
ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಎಂಜಿನಿಯರ್(ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್)
     acesdc@bwssb.gov.in
 
ಶ್ರೀ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಎಂ ವಿ
 FA & CAO      fa@bwssb.gov.in

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 29-11-2022 11:13 AM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಬೆಂಗಳೂರು ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ ಮಂಡಳಿ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2023, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080