ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಹಿರಿಯ ಆಡಳಿತ

 

ಹೆಸರು ಹುದ್ದೆ ವಿಳಾಸ ದೂರವಾಣಿ ಇಮೇಲ್
ಶ್ರೀ  ಎನ್  ಜಯರಾಮ್  ಭಾ.ಆ.ಸೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 1 ನೇ ಮಹಡಿ, ಕಾವೇರಿ ಭವನ, ಕೆಂಪೇಗೌಡ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560009 22945100 chairman@bwssb.gov.in
ಶ್ರೀಮತಿ ವೀಣಾ ಆರ್
ಮುಖ್ಯ ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿ-ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 1 ನೇ ಮಹಡಿ, ಕಾವೇರಿಭವನ, ಕೆಂಪೇಗೌಡ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560009 22945102 caos@bwssb.gov.in
ಶ್ರೀ  ಸುರೇಶ್   ಬಿ ಪ್ರಧಾನ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು 2 ನೇ ಮಹಡಿ, ಕಾವೇರಿಭವನ, ಕೆಂಪೇಗೌಡ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560009 22945105 eic@bwssb.gov.in
ಶ್ರೀ  ರಾಜೀವ್  ಕೆ.ಎನ್ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು, (ಡಬ್ಲ್ಯು ಡಬ್ಲ್ಯುಎಂ 110 ವಿ ) (ಪ್ರಭಾರ) 3 ನೇ ಮಹಡಿ, ಕಾವೇರಿಭವನ, ಕೆಂಪೇಗೌಡ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560009 22945108 cep@bwssb.gov.in
ಶ್ರೀ   ಬಿ.ಸಿ.ಗಂಗಾಧರ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು, (ಡಬ್ಲ್ಯು ಡಬ್ಲ್ಯುಎಂ (ಪ್ರಭಾರ)) 5 ನೇ ಮಹಡಿ, ಕಾವೇರಿಭವನ, ಕೆಂಪೇಗೌಡ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560009 22945106 cewwm@bwssb.gov.in
ಶ್ರೀ   ಎಸ್.ವಿ.ರಮೇಶ್,  ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಕೆ)(ಪ್ರಭಾರ), 5 ನೇ ಮಹಡಿ, ಕಾವೇರಿಭವನ, ಕೆಂಪೇಗೌಡ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560009 22945103 cecd@bwssb.gov.in
ಶ್ರೀ ಎಸ್ ವಿ ವೆಂಕಟೇಶ್  ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಪೂರ್ವ)(ಪ್ರಭಾರ) 7 ನೇ ಮಹಡಿ, ಕಾವೇರಿಭವನ, ಕೆಂಪೇಗೌಡ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560009 22945232 ceeast@bwssb.gov.in
ಶ್ರೀ  ದೇವರಾಜು ಎಂ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಪಶ್ಚಿಮ)(ಪ್ರಭಾರ) 6 ನೇ ಮಹಡಿ, ಕಾವೇರಿಭವನ, ಕೆಂಪೇಗೌಡ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560009 22945244 cema@bwssb.gov.in
ಶ್ರೀ  ಸುರೇಶ್   ಬಿ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿನ್ಯಾಸ) (ಪ್ರಭಾರ) 9 ನೇ ಮಹಡಿ, ಕಾವೇರಿಭವನ, ಕೆಂಪೇಗೌಡ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560009 22945244 cema@bwssb.gov.in
ಶ್ರೀ  ದೇವರಾಜು .ಎಂ  ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಪ)-1 6 ನೇ ಮಹಡಿ, ಕಾವೇರಿ ಭವನ, ಕೆಂಪೇಗೌಡ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560009  - acem1@bwssb.gov.in
ಶ್ರೀ  ಜಯಶಂಕರ್  ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು, (ಪ)-2 6 ನೇ ಮಹಡಿ, ಕಾವೇರಿ ಭವನ, ಕೆಂಪೇಗೌಡ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560009  - acem2@bwssb.gov.in
ಶ್ರೀ  ರಾಜೀವ್  ಕೆ.ಎನ್ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಪೂ)-1 6 ನೇ ಮಹಡಿ, ಕಾವೇರಿ ಭವನ, ಕೆಂಪೇಗೌಡ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560009 22945350 acem3@bwssb.gov.in
ಶ್ರೀ   ಎಸ್  ವಿ  ವೆಂಕಟೇಶ್  ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಪೂ-2) 7 ನೇ ಮಹಡಿ, ಕಾವೇರಿ ಭವನ, ಕೆಂಪೇಗೌಡ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560009  - acem4@bwssb.gov.in
ಶ್ರೀ   ಸುರೇಶ್   ಬಿ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಎಂಐಎಸ್ ಮತ್ತು ಐಟಿ) 7 ನೇ ಮಹಡಿ, ಕಾವೇರಿ ಭವನ, ಕೆಂಪೇಗೌಡ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560009 22945118 ceni@bwssb.gov.in
ಶ್ರೀ   ಬಿ. ಸಿ. ಗಂಗಾಧರ  ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಡಬ್ಲ್ಯುಡಬ್ಲ್ಯುಎಂ)-1 5 ನೇ ಮಹಡಿ, ಕಾವೇರಿ ಭವನ,  ಕೆಂಪೇಗೌಡ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560009 22945232 cewwm@bwssb.gov.in
ಶ್ರೀ ಪರಮೇಶ್ ಕೆ.ಎನ್  ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು(ಡಬ್ಲ್ಯುಡಬ್ಲ್ಯುಎಂ)-2 5 ನೇ ಮಹಡಿ, ಕಾವೇರಿ ಭವನ,     ಕೆಂಪೇಗೌಡ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560009   cewwm@bwssb.gov.in
ಶ್ರೀ ರಾಜಶೇಖರ್.ಎ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು(ಡಬ್ಲ್ಯುಡಬ್ಲ್ಯುಎಂ 110 ವಿ) 3 ನೇ ಮಹಡಿ, ಕಾವೇರಿ ಭವನ,     ಕೆಂಪೇಗೌಡ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560009 22945351 cep@bwssb.gov.in
ಶ್ರೀ  ಕುಮಾರ್  ನಾಯ್ಕ.ಎಲ್ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು(ಡಬ್ಲ್ಯುಡಬ್ಲ್ಯುಎಂ 110 ವಿ) 3 ನೇ ಮಹಡಿ, ಕಾವೇರಿ ಭವನ,     ಕೆಂಪೇಗೌಡ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560009 22945546 cep@bwssb.gov.in
ಶ್ರೀ ಮಹೇಶ್ ಕೆ.ಎನ್  ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು(ಕೆ)-1 5 ನೇ ಮಹಡಿ, ಕಾವೇರಿ ಭವನ,     ಕೆಂಪೇಗೌಡ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560009 22945111 acek1@bwssb.gov.in
ಶ್ರೀ ಎಸ್.ವಿ.ರಮೇಶ್ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು(ಕೆ)-2 5 ನೇ ಮಹಡಿ, ಕಾವೇರಿ ಭವನ, ಕೆಂಪೇಗೌಡ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560009 22945113 acek2@bwssb.gov.in
ಶ್ರೀ ಜಿ ಮಹದೇವಗೌಡ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು(ವಿನ್ಯಾಸ) 7 ನೇ ಮಹಡಿ, ಕಾವೇರಿ ಭವನ,     ಕೆಂಪೇಗೌಡ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560009 22945253  
ಶ್ರೀ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ.ಆರ್ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಕ್ಯೂ ಎ) 9 ನೇ ಮಹಡಿ, ಕಾವೇರಿ ಭವನ,     ಕೆಂಪೇಗೌಡ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560009 22945340 ceqa@bwssb.gov.in

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 24-04-2022 08:21 AM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಬೆಂಗಳೂರು ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ ಮಂಡಳಿ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2022, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080