ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಹಿರಿಯ ಆಡಳಿತ

 

ಹೆಸರು

ಹುದ್ದೆ

ವಿಳಾಸ

ದೂರವಾಣಿ

ಇಮೇಲ್

 ಡಾ. ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾತ್ ಮನೋಹರ್ _ವಿ, ಐಎಎಸ್

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು

1 ನೇ ಮಹಡಿ, ಕಾವೇರಿ   ಭವನ, ಕೆಂಪೇಗೌಡ

ರಸ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರು-560009

22945100

chairman@bwssb.gov.in

ಶ್ರೀ ಮದನ್ ಮೋಹನ್ ಸಿ,   ಕೆಎಎಸ್

ಮುಖ್ಯ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ

1 ನೇ ಮಹಡಿ, ಕಾವೇರಿ   ಭವನ, ಕೆಂಪೇಗೌಡ

ರಸ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರು-560009

22945102

caos@bwssb.gov.in

ಶ್ರೀ ಸುಬ್ಬರಾಮಯ್ಯ

ಆರ್ಥಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರು

1 ನೇ ಮಹಡಿ, ಕಾವೇರಿ   ಭವನ, ಕೆಂಪೇಗೌಡ

ರಸ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರು-560009

 22945104

fa@bwssb.gov.in

ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್ ಬಿ

ಪ್ರಧಾನ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರು

(ಹೆಚ್ಚುವರಿ)

2  ನೇ ಮಹಡಿ, ಕಾವೇರಿ   ಭವನ, ಕೆಂಪೇಗೌಡ

ರಸ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರು-560009

22945105

eic@bwssb.gov.in

ಶ್ರೀ ರಾಜೀವ್ ಕೆ ಎನ್

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ( ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ )

3  ನೇ ಮಹಡಿ, ಕಾವೇರಿ   ಭವನ, ಕೆಂಪೇಗೌಡ

ರಸ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರು-560009

22945108

cep@bwssb.gov.in

 ಶ್ರೀ ಮಹೇಶ್_ ಕೆ ಎನ್

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ( ಕಾವೇರಿ )

5  ನೇ ಮಹಡಿ, ಕಾವೇರಿ   ಭವನ, ಕೆಂಪೇಗೌಡ

ರಸ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರು-560009

22945103

cecd@bwssb.gov.in

ಶ್ರೀ ರಾಜಶೇಖರ್ ಎ

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ( ಕಾವೇರಿ )- ನಿರ್ವಹಣೆ

6  ನೇ ಮಹಡಿ, ಕಾವೇರಿ     ಭವನ, ಕೆಂಪೇಗೌಡ

ರಸ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರು-560009

22945263

cekoandm@bwssb.gov.in

ಶ್ರೀ ಕುಮಾರ್ ನಾಯಕ್ ಎಲ್

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ( ಪೂರ್ವ )

6  ನೇ ಮಹಡಿ, ಕಾವೇರಿ   ಭವನ, ಕೆಂಪೇಗೌಡ

ರಸ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರು-560009

22945232

ceeast@bwssb.gov.in

ಶ್ರೀ ಪರಮೇಶ ಕೆ.ಎನ್

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು

 ( ಪಶ್ಚಿಮ )

6  ನೇ ಮಹಡಿ, ಕಾವೇರಿ   ಭವನ, ಕೆಂಪೇಗೌಡ

ರಸ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರು-560009

22945244

cewest@bwssb.gov.in

ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್ ಬಿ

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು

( ಉತ್ತರ )

2  ನೇ ಮಹಡಿ, ಕಾವೇರಿ   ಭವನ, ಕೆಂಪೇಗೌಡ

ರಸ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರು-560009

22945244

cenorth@bwssb.gov.in

ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಎಸ್.ವಿ

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು

( ದಕ್ಷಿಣ )

7  ನೇ ಮಹಡಿ, ಕಾವೇರಿ   ಭವನ, ಕೆಂಪೇಗೌಡ

ರಸ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರು-560009

22945587

cesouth@bwssb.gov.in

ಶ್ರೀ ದೇವರಾಜು ಎಂ

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಡಬ್ಲ್ಯೂಡಬ್ಲ್ಯೂಎಂ)- ಪಶ್ಚಿಮ

6  ನೇ ಮಹಡಿ, ಕಾವೇರಿ   ಭವನ, ಕೆಂಪೇಗೌಡ

ರಸ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರು-560009

22945350

cewwmwest@bwssb.gov.in

ಶ್ರೀ ಗಂಗಾಧರ ಬಿ ಸಿ

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಡಬ್ಲ್ಯೂಡಬ್ಲ್ಯೂಎಂ)- ಪೂರ್ವ

(ಅಧಿಕ ಪ್ರಭಾರ)

5  ನೇ ಮಹಡಿ, ಕಾವೇರಿ   ಭವನ, ಕೆಂಪೇಗೌಡ

ರಸ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರು-560009

22945106

cewwm@bwssb.gov.in

ಶ್ರೀ ಜಯಶಂಕರ್

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು

( ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಕ್ಯೂಎ)

9  ನೇ ಮಹಡಿ, ಕಾವೇರಿ   ಭವನ, ಕೆಂಪೇಗೌಡ

ರಸ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರು-560009

22945340

cedesign@bwssb.gov.in

ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಸಿ

ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು

( ಯೋಜನೆಗಳು )-1

3  ನೇ ಮಹಡಿ, ಕಾವೇರಿ   ಭವನ, ಕೆಂಪೇಗೌಡ

ರಸ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರು-560009

22945118

acep1@bwssb.gov.in

 ಶ್ರೀ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್

ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು

( ಯೋಜನೆಗಳು)-2

5  ನೇ ಮಹಡಿ, ಕಾವೇರಿ   ಭವನ, ಕೆಂಪೇಗೌಡ

ರಸ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರು-560009

22945232

acep2@bwssb.gov.in

ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸಿಪಿ

ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು

( ಕಾವೇರಿ-ನಿರ್ವಹಣೆ )-1

ಬಿಡಬ್ಲ್ಯೂಎಸ್‌ಎಸ್‌ಬಿ ಕಾಲೋನಿ ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ರಾಮನಗರಂ (DT)

 

acekp1@bwssb.gov.in

ಶ್ರೀ ಚಲಪತಿ ಎನ್

ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು

( ಕಾವೇರಿ-ನಿರ್ವಹಣೆ )-2

 

ಸುವರ್ಣ ಭವನ  2 ನೇ ಮಹಡಿ

ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ

   

ಶ್ರೀ ರಮಾನಂದ

ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು

( ಕಾವೇರಿ)-1

 ಟಿ.ಕೆ.ಹಳ್ಳಿ    

ಶ್ರೀಮಹೇಶ್ ಕೆ ಎನ್

ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು

( ಕಾವೇರಿ-)-2

ಸುವರ್ಣ ಭವನ  2 ನೇ ಮಹಡಿ

          ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ

 

acekp2@bwssb.gov.in

ಶ್ರೀ ದಲಾಯತ್ ಬಿ.ಎಸ್

ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು

( ಪೂರ್ವ )-1

#605, ಕಾವೇರಿ   ಭವನ,

6ನೇ ಮಹಡಿ , ಕೆಂಪೇಗೌಡ ರಸ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರು-560009

 

aceeast1@bwssb.gov.in

ಶ್ರೀ ರವೀಂದ್ರ ಕುಮಾರ್

ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು

( ಪೂರ್ವ )-2

ಇಂದಿರಾನಗರ

ನೆಲ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ

 

aceeast2@bwssb.gov.in

ಶ್ರೀ ಮಹದೇವೇಗೌಡ ಜಿ

ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು

( ಪಶ್ಚಿಮ )-1

2  ನೇ ಮಹಡಿ, ಕಾವೇರಿ     ಭವನ, ಕೆಂಪೇಗೌಡ

ರಸ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರು-560009

 

acewest1@bwssb.gov.in

ಶ್ರೀ ದಲಾಯತ್ ಬಿ.ಎಸ್

 

ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು

( ಪಶ್ಚಿಮ)-2 (ಅಧಿಕ ಪ್ರಭಾರ)

2 ನೇ ಮಹಡಿ, ಕಾವೇರಿ   ಭವನ, ಕೆಂಪೇಗೌಡ

ರಸ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರು-560009

 

acewest2@bwssb.gov.in

ಶ್ರೀ ವಾಘೀಶ  ಎಂ

ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು

( ಉತ್ತರ)-1 

ಸುವರ್ಣ ಭವನ 

2 ನೇ ಮಹಡಿ

           ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ

 

acenorth1@bwssb.gov.in

ಶ್ರೀ ಮಧುಸೂಧನ್ ಟಿ

ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು

( ಉತ್ತರ )-2

ಪಿನಾಕಿನಿ ಭವನ

 

acenorth2@bwssb.gov.in

ಶ್ರೀ ರವೀಂದ್ರ ಹೆಚ್ ಎಸ್

ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು

( ದಕ್ಷಿಣ )-1

ಶಿಮ್ಶಾ ಭವನ

 

acesouth1@bwssb.gov.in

ಶ್ರೀ ರಾಜೀವ್ ಜೆ

ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು

( ದಕ್ಷಿಣ )-2

ಕಪಿಲ ಭವನ

 

acesouth2@bwssb.gov.in

ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಟಿ.ಆರ್

ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು

(ಡಬ್ಲ್ಯೂಡಬ್ಲ್ಯೂಎಂ –ಎಸ್ ಟಿ ಪಿ)- ಪೂರ್ವ

ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕ್ STP ಕ್ವೀನ್ಸ್ ರಸ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರು

 

 

ಶ್ರೀ ಗಂಗಾಧರ ಬಿ ಸಿ

ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು

(ಡಬ್ಲ್ಯೂಡಬ್ಲ್ಯೂಎಂ –ಎಸ್ ಟಿ ಪಿ)-ಪಶ್ಚಿಮ

     

ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ ಕೆ

ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಡಬ್ಲ್ಯೂಡಬ್ಲ್ಯೂಎಂ - ನೆಟ್ವರ್ಕ್)- ಪೂರ್ವ

ಕಪಿಲ ಭವನ 2ನೇ  ಮಹಡಿ ಜಯನಗರ 4ನೇ ಟಿ Block

9845444121

 

ಶ್ರೀಮತಿ   ಬಿಂದು ಟಿ 

ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಡಬ್ಲ್ಯೂಡಬ್ಲ್ಯೂಎಂ - ನೆಟ್ವರ್ಕ್)- ಪಶ್ಚಿಮ

ವಿ.ವ್ಯಾಲಿ STP ನಾಯಂಡನಹಳ್ಳಿ ಬೆಂಗಳೂರು

 

 

ಶ್ರೀ ರಾಹುಲ್ ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿ

ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಡಬ್ಲ್ಯೂಡಬ್ಲ್ಯೂಎಂ - ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್)-  ಪೂರ್ವ

 

 

 

ಶ್ರೀಮತಿ  ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಿ.ಎಸ್

ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಡಬ್ಲ್ಯೂಡಬ್ಲ್ಯೂಎಂ - ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್)- ಪಶ್ಚಿಮ

 

 

 

ಶ್ರೀ ರೇಣುಕುಮಾರ್ ಕೆ ಎಸ್

ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿನ್ಯಾಸ)

7ನೇ ಮಹಡಿ, ಕಾವೇರಿ   ಭವನ, ಕೆಂಪೇಗೌಡ

ರಸ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರು-560009

   acedesign@bwssb.gov.in

ಶ್ರೀ ಸನತ್ ಕುಮಾರ್ ವಿ

ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಗುಣ ಆಶ್ವಾಸನೆ)

9 ನೇ ಮಹಡಿ, ಕಾವೇರಿ   ಭವನ, ಕೆಂಪೇಗೌಡ

ರಸ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರು-560009

22945353

aceqaz@bwssb.gov.in

ಶ್ರೀ ಮಹೇಶ್ವರಪ್ಪ ವಿ ಬಿ

ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಎಂಐಎಸ್ ಮತ್ತು ಐಟಿ)

7ನೇ ಮಹಡಿ, ಕಾವೇರಿ   ಭವನ, ಕೆಂಪೇಗೌಡ

ರಸ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರು-560009

   acemis@bwssb.gov.in

ಶ್ರೀ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಬಿ ಜಿ

ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (UFW)

ಸುವರ್ಣ ಭವನ

2ನೇ ಮಹಡಿ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ

 

aceufw@bwssb.gov.in

ಶ್ರೀ ಸುಧೀರ್ ಎಸ್

ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ )

ಸುವರ್ಣ ಭವನ, 1ನೇ ಮಹಡಿ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ

 

acesdc@bwssb.gov.in

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 07-03-2024 01:50 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಬೆಂಗಳೂರು ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ ಮಂಡಳಿ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080