ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಇತರ ಕಚೇರಿಗಳು

 

ಹೆಸರು ಹುದ್ದೆ ಕಛೇರಿ ಮೊಬೈಲ್
ಶ್ರೀ ಎನ್ ಜಯರಾಮ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 22945100  - 
ಶ್ರೀಮತಿ ವೀಣಾ ಆರ್
ಮುಖ್ಯ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 22945102  -
 ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್ ಬಿ ಪ್ರಧಾನ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಪ್ರಭಾರ) 22945108  9845444006
ಶ್ರೀ  ರಾಜೀವ್  ಕೆ.ಎನ್

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು(ಯೋಜನೆ) 

22945108 9845444114
ಶ್ರೀ   ಎಸ್.ವಿ.ರಮೇಶ್ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಕಾವೇರಿ ಯೋಜನೆ) 22945103 9845444045
ಶ್ರೀ ಎಸ್ ವಿ.ರಮೇಶ್ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಕೆ) (ಪ್ರಭಾರ) 22945103 984544045
ಶ್ರೀ ರಾಜಶೇಖರ್.ಎ
ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಕಾವೇರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ
22945106  
ಶ್ರೀ  ಕುಮಾರ್  ನಾಯ್ಕ.ಎಲ್ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು(ಪೂರ್ವ) 22945108 9845444064
ಶ್ರೀ ಪರಮೇಶ್ ಕೆ.ಎನ್ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಪಶ್ಚಿಮ) 22945253 9845444103
ಶ್ರೀ  ಸುರೇಶ್   ಬಿ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು(ಉತ್ತರ) 22945232 9845444006
ಶ್ರೀ ಎಸ್ ವಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು(ದಕ್ಷಿಣ)   9686572630
ಶ್ರೀ  ದೇವರಾಜು ಎಂ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು(WWM)-ಪೂರ್ವ   9845444029
ಶ್ರೀ   ಬಿ.ಸಿ.ಗಂಗಾಧರ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು(WWM)ಪಶ್ಚಿಮ(ಪ್ರಭಾರ)   9845444050
ಶ್ರೀ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ.ಆರ್ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು(ವಿನ್ಯಾಸ & QA)    
ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಸಿ
ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯೋಜನೆ)-1    
ಶ್ರೀ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್
ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯೋಜನೆ)-2    
ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸಿ ಪಿ
ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾವೇರಿ-ಯೋಜನೆಗಳು)-1
   
ಶ್ರೀ ಮಹೇಶ್ ಕೆ ಎನ್
ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಕಾವೇರಿ-ಯೋಜನೆಗಳು)-1
   
ಶ್ರೀ ರಮಾನಂದ
ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಕಾವೇರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ)-1
   
ಶ್ರೀ ಚಲಪತಿ ಎನ್
ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಕಾವೇರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ)-2
   
ಶ್ರೀ ದಲಾಯತ್ ಬಿ ಎಸ್
ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಪೂರ್ವ)-1
   
ಶ್ರೀ ರವೀಂದ್ರ ಕುಮಾರ್
ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಪೂರ್ವ)-2
   
ಶ್ರೀ ಮಹದೇವೇಗೌಡ ಜಿ
ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಪಶ್ಚಿಮ)-1
   
ಶ್ರೀ ಜಯಶಂಕರ್
ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಪಶ್ಚಿಮ)-2
   
ಶ್ರೀ ವಾಘೀಶ ಎಂ
ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಉತ್ತರ)-1
   
ಶ್ರೀ ಮಧುಸೂಧನ್ ಟಿ
ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಉತ್ತರ)-2
   
ಶ್ರೀ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಬಿ ಜಿ
ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಎಂಜಿನಿಯರ್ (ದಕ್ಷಿಣ)-1
   
ಶ್ರೀ ರಾಜೀವ್ ಜೆ
ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಎಂಜಿನಿಯರ್ (ದಕ್ಷಿಣ)-2
   
ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಟಿ ಆರ್
ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಎಂಜಿನಿಯರ್ (WWM-STP)-ಪೂರ್ವ
   
ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಿ ಎಸ್
ಅಪರಮುಖ್ಯ ಎಂಜಿನಿಯರ್ (WWM-STP)-ಪಶ್ಚಿಮ
   
ಶ್ರೀ ರಾಹುಲ್ ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿ
ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಎಂಜಿನಿಯರ್ (WWM-ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್)-ಪೂರ್ವ
   
ಶ್ರೀಮತಿ ಬಿಂದು ಟಿ
ಅಪರಮುಖ್ಯ ಎಂಜಿನಿಯರ್ (WWM-ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್)-ಪಶ್ಚಿಮ
   
ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ ಕೆ
ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಎಂಜಿನಿಯರ್ (WWM-ಲೈನ್)-ಪೂರ್ವ
   
ಶ್ರೀ ಸನತ್ ಕುಮಾರ್ ವಿ
ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಎಂಜಿನಿಯರ್ (QA)
   
ಶ್ರೀ ರವೀಂದ್ರ ಹೆಚ್ ಎಸ್
ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಎಂಜಿನಿಯರ್ (UFW)
   
ಶ್ರೀ ರೇಣುಕುಮಾರ್ ಕೆ ಎಸ್
ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಎಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿನ್ಯಾಸ)
   
ಮಹೇಶ್ವರಪ್ಪ ವಿ ಬಿ
ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಎಂಜಿನಿಯರ್(MIS & IT)
   
ಶ್ರೀ ಸುಧೀರ್ ಎಸ್
ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಎಂಜಿನಿಯರ್(ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್)
   
ಶ್ರೀ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಎಂ ವಿ
ಆರ್ಥಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರು    
ಶ್ರೀ ಮಹೇಶ್ ಚಂದ್ರ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ 22945352 -
ಶ್ರೀಮತಿ ಶಂಕರಿ ಜೆ ಉಪ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಎಂ-2)   9845444137
ಶ್ರೀ
ಆನಂದ ಕೆ ಎಂ
 
ಉಪ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಎಂ-1)   9663310096
ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಿ.ಎಸ್ ಉಪ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಡಬ್ಲ್ಯುಡಬ್ಲ್ಯುಎಂ)   9845444096
ಶ್ರೀ 
ಸತೀಶ್ ಚಂದ್ರ ಕೆ ಆರ್
ಉಪ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಕೆ) 22945103 94484-73781
ಶ್ರೀಮತಿ ಪುಷ್ಪಲತ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಕೆ)ರವರ ಟಿ.ಎ 22945103 9611195512
ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ್ ಎನ್ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಕೆ)ರವರ ಟಿ.ಎ 22945103 9113042980
ಶ್ರೀಮತಿ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಎಸ್ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು(ಡಬ್ಲ್ಯುಡಬ್ಲ್ಯುಎಂ-110 ವಿ) ರವರ ಟಿ.ಎ 22945108 95919-87952
ಶ್ರೀಮತಿ ದಿವ್ಯ ಪಿ.ಎಸ್ ಮುಅ(ಪಶ್ವಿಮ) ರವರ ಟಿ.ಎ- 1   9686500594
- ಮುಅ(ಪೂರ್ವ) ರವರ ಟಿ.ಎ-2   8197998490
ಶ್ರೀಮತಿ ಶಂಕರಿ ಜೆ ಮುಅ(ಪೂರ್ವ) ರವರ ಟಿ.ಎ-1   9448557050
ಶ್ರೀ ಚೇತನ್ ಕೆ ವಿ  ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು(ಡಬ್ಲ್ಯುಡಬ್ಲ್ಯುಎಂ) ರವರ ಟಿ.ಎ-1 22945106 9742197215
ಶ್ರೀಮತಿ ವಿನುತ‌ ಡಿ. ಎಸ್ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು(ಡಬ್ಲ್ಯುಡಬ್ಲ್ಯುಎಂ) ರವರ ಟಿ.ಎ-2 22945106 7795874542
ಶ್ರೀಮತಿ ಸ್ಮಿತಾ ಜಿ.ವಿ  ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು(ಡಿ) ರವರ ಟಿ.ಎ 22945253 9900047633
ಶ್ರೀಮತಿ ನಿರ್ಮಲ ಎಂ.ವಿ ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿನ್ಯಾಸ) 22945253 9901895758
ಶ್ರೀಶೈಲ ಪೂಜಾರಿ ಕಿರಿಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಎಂ) (ಐ/ಸಿ) 22945105 8147312451
ಶ್ರೀಮತಿ ಅರ್ಪಿತ ಜೆ ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಮುಅ-ಪೂ) 22945105 9483743525
ಶ್ರೀಮತಿ ನಳಿನಾಕ್ಷಿ ಕಿರಿಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಎಂ) (ಐ/ಸಿ) 22945105 9900275852
ಶ್ರೀಮತಿ ಅನುರಾಧ ಎಸ್ ಕೆ ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಡಬ್ಲ್ಯುಡಬ್ಲ್ಯುಎಂ-110 ವಿ) 22945108 8867452422
ಶ್ರೀ ಫಿರೋಜ್ ಪಾಷ ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಕೆ) 22945103 8217467686
ಶ್ರೀ ಮುರಳಿ ಸಿ ಪಿ ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಕೆ)(ಅ.ಪ್ರ) 22945103 9845451382
ಶ್ರೀಮತಿ ಶೃತಿ  ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು(ಡಬ್ಲ್ಯುಡಬ್ಲ್ಯುಎಂ) 22945106 8050136952
ಶ್ರೀಮತಿ ಸೌಮ್ಯ ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಭಾಗ) 22945253 9844758442
ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಕಾನೂನು ಅಧಿಕಾರಿ 22945122 9448108256
ಶ್ರೀ ಯೋಗೇಶ್ ಸಹಾಯಕ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ   81477-49510
ಶ್ರೀ ಯೋಗೇಶ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ಅ.ಪ್ರ) 22945238 81477-49510
ಶ್ರೀ
ಸುಧೀರ್ ಎಸ್
 
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕಾಧಿಕಾರಿ 22945114 9845444129
ಡಾ|| ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ವೈಧ್ಯಾಧಿಕಾರಿ 22945220 9342113564
ಶ್ರೀ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಸಹಾಯಕ ನಿಯಂತ್ರಕರು (ಲೆಕ್ಕ) 22945217 7760993685
ಶ್ರೀ ಭರತ್ ಕುಮಾರ್ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ (ಡಬ್ಲ್ಯುಡಬ್ಲ್ಯುಎಂ) 22945121 9845124530
ಶ್ರೀ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಜಿ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ(ಕಂದಾಯ) ಪಶ್ಚಿಮ-1 22945218 9343707800
ಶ್ರೀ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ಕೆ 22945217 7760993685
ಶ್ರೀ ಜೋಸೆಫ್ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ‌ ಕಾವೇರಿ 22945214  
ಶ್ರೀ  ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ (ಕಂದಾಯ) (ಪೂವ-1) 22945218  
ಶ್ರೀ ಸರೋಜಿನಿ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ (ಕಂದಾಯ) (ಪೂವ-2) 22945218 9972423703
ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ ಎಸ್ ಪಿ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ (ಐಎಡಬ್ಲ್ಯು ಮತ್ತು ಎಂ) 22945274 9586211173
ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜು ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ (ಕಂದಾಯ) ಪಶ್ಚಿಮ-2 22945219 9844733126
ಶ್ರೀಮತಿ ಲತಾ ಆರ್ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ (ಪಿಂಚಣಿ) 22114302 9900925095
ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಕಛೇರಿ ಕಾವೇರಿ ಭವನ 22945247 22845107
ಸಹಾಯಕ ನಿಯಂತ್ರಕರು (ಲೆಕ್ಕ) ಕಛೇರಿ ಕಾವೇರಿ ಭವನ 22945224 -
ಮುಖ್ಯ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕಛೇರಿ ಕಾವೇರಿ ಭವನ 22945102 -
ಶ್ರೀ ಶರತ್ ಕುಮಾರ್ ಆರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಪಿ.ಎಸ್  22945100 -
ಶ್ರೀಮತಿ ಹೇಮಾವತಿ ಜೆ ಇಐಸಿ ರವರ ಪಿ.ಎ 22945105 9900196426
ಶ್ರೀ ಜಯಮ್ಮ ಎಂ ಮು.ಅ( ಪೂರ್ವ & ಪಶ್ವಿಮ) ರವರ ಪಿ.ಎ 22945244 9845444088
ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್ ಬಾಬು ಸಹಾಯಕ ಉಗ್ರಾಣ ಅಧಿಕಾರಿ 22945128 9901603324
ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರ ಕಾವೇರಿ ಭವನ 1916 -
       
ಕಾವೇರಿ-1 ವಿಭಾಗ, ಕಪಿಲ ಭವನ, ಜಯನಗರ
ರಾಜಶೇಖರ್ ಕೆ.ಸಿ ಕಾನಿಅ(ಕೆ-1)   98452-73910
ಸಂದೀಪ್ ಆರ್ ಸಕಾನಿಅ(ಕೆ-1)-1   99021-38555
ರಘು ಎಂ. ಸಅ(ಕೆ-1)-1   88921-51475
ಲಾಡಲೆಸಾಬ್ ನಲ್ಲತ್ ವಾಡ್ ಕಾನಿಅ(ಕೆ-1)-2   95919-87956
ಕೃಷ್ಣ ಕುಮಾರ್ ಪಿ ಸಅ(ಕೆ-1)-2   94488-39868
       
ಕಾವೇರಿ-2 ವಿಭಾಗ, ಕಪಿಲಾ ಭವನ, ಜಯನಗರ
ರಮಾನಂದ ಕಾನಿಅ(ಕೆ-2)   94485-73831
ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಡಿ.ಜೆ ಪಿ.ಬಿ   73530-68498
ಕುಮಾರ್ ಎಸ್ ಸಕಾನಿಅ(ಕೆ-2)-1   94486-84960
ಪ್ರೇಮಾನಂದ್ ಕುಮಾರ್ ಜಿ.ಹೆಚ್ ಸಅ(ಕೆ-2)-1   99804-10394
ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಎಸ್ ಸಕಾನಿಅ(ಕೆ-2)-2   96869-17866
ಪ್ರೇಮಾನಂದ್ ಕುಮಾರ್ ಜಿ.ಹೆಚ್ ಸಅ(ಕೆ-2)-2   99804-10394
ಯತಿರಾಜ್ ವಿ ಸಕಾನಿಅ(ಕೆ-2)-3   70195-31192
ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಡಿ.ಜೆ ಸಅ(ಕೆ-2)-3   73530-68498
       
ಕಾವೇರಿ-3 ವಿಭಾಗ, ಟಿ.ಕೆ ಹಳ್ಳಿ
ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸಿ.ಪಿ ಕಾನಿಅ(ಕೆ)-3   96111-28372
ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹಾರಿಫ್ ಯತ್ನಟ್ಟಿ ಸಕಾನಿಅ(ಕೆ-3)-1   96864-48014
ಪ್ರತಾಪ್ ರೆಡ್ಡಿ ಸಿ. ಸಅ(ಕೆ-3)-1   89041-48794
ನರೇಶ್ ಬಿ.ಕೆ ಸಕಾನಿಅ(ಕೆ-3)-2   98440-07240
ಮಂಜುನಾಥ್ ಎಸ್ ಸಅ(ಕೆ-3)-2   72045-86933
ಶಿವಕುಮಾರ್ ಚಲವಾದಿ ಸಅ(ಕೆ-3)   74116-80899
ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿ.ಎನ್ ಸಅ(ಕೆ-3)   85531-69842
ಕಾವೇರಿ-4 ವಿಭಾಗ, ಸುವರ್ಣ ಭವನ, ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ
ರಘು ಎಸ್
ಕಾನಿಅ(ಕೆ-4) (ಅ.ಪ್ರ) 22945216 98454-44012
ಫರಾ ಅಶ್ರಫಿ ಸಅ(ಪಿ.ಬಿ) 22945216 89512-36568
ಮೋಹನ್ ಎಸ್. ವಿ ಸಕಾನಿಅ(ಕೆ-4)-1 22945216 81978-28801
ಅಂಜನಾಮೂರ್ತಿ ಕಿಅ(i/c) 22945216 95916-07711
ಮೋಹನ್ ಎಸ್. ವಿ ಸಕಾನಿಅ(ಕೆ-4)-2 22945216 98454-44012
ಸಿದ್ದರಾಯ್ ತವಾರ್ಖೆಡ್ ಸಅ 22945216 97386-80018
ಮೋಹನ್ ಎಸ್. ವಿ ಸಿ.ಆರ್.ಸಿ  28434868 98454-44119
ರಾಮಕೃಷ್ಣೆಗೌಡ ಎಸ್ ಸಅ 22945216 98456-55146
ನಾಗೇಂದ್ರ ಬಾಬು ಬಿ.ಎಂ ಸಕಾನಿಅ(ಕೆ-4)-4 22945216 96118-97427
ಕೃಷ್ಣೆಗೌಡ ಹೆಚ್.ಟಿ ಸಅ 28434868 89712-24477
       
ಕಾವೇರಿ ಹೆಡ್ ವರ್ಕ್ಸ್ (ಕಾನಿಅ-ಸಿ.ಹೆಚ್) ವಿಭಾಗ, ಟಿ.ಕೆ. ಹಳ್ಳಿ
ಹೇಮಂತ ಕುಮಾರ್ ಎಸ್.ಆರ್ ಕಾನಿಅ(ಸಿ.ಹೆಚ್)   95919-87953
ತನುಶ್ರೀ ಎಂ.ಕೆ ಸಅ   89717-95448
ಪ್ರೀತಮ್ ಡಿ.ಎಸ್ ಸಅ   96865-72641
ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಕೆ ಸಕಾನಿಅ-1(ಟಿ.ಕೆ. ಹಳ್ಳಿ)   96865-72645
ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜೆ ಕಿಅ   70193-31323
ಮಂಜುನಾಥ್ ಎಂ.ಎನ್ ಸಕಾನಿಅ-2(ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ)   95918-74457
ಯಶ್ವಂತ್ ಗುಂಜಳ್ಳಿ ಕಿಅ   96865-72638
ಚೇತನ್ ಕುಮಾರ್ ಕೆ ಸಅ   97373-26635
ದುಶ್ಯಂತ್ ಕಿಅ(i/c)   96865-72637
ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಟಿ ಸಕಾನಿಅ-3(ತಾಟಗುಣಿ)   96865-72639
ವಸಂತ ಕುಮಾರ್ ಹೆಚ್ ಕಿಅ   96865-72642
ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಇರಗಾರ್ ಸಅ   96865-72635
ಪ್ರತಾಪ್ ರೆಡ್ಡಿ ಸಿ
ಸಕಾನಿಅ-4(ಟಿ.ಕೆ. ಹಳ್ಳಿ)   96865-72643
ಕಾರ್ತಿಕ್ ಕೆ.ಎಸ್ ಸಅ   99646-19004
ವಸೀಮುಲ್ಲಾಖಾನ್ ಎನ್ ಕಿಅ   96865-72644
ಪಲ್ಲವಿ ಬಿ.ಆರ್ ಸಅ   72592-68735
ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಟಿ ಸಕಾನಿಅ-5(ತಾಟಗುಣಿ)(i/c)   96865-72639
ಮುರಳಿ ಸಿ.ಪಿ ಸಅ   94807-20339
       
ಯುಎಫ್‌ಡಬ್ಲ್ಯೂ ವಿಭಾಗ, ಸುವರ್ಣ ಭವನ, ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ
ಸಂಗೀತಾ ಎಸ್ ಕಾನಿಅ(ಯುಎಫ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ) 26532577 77609-93678
ಕೇಶವ ಎಸ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಸಕಾನಿಅ(ಯುಎಫ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ)-1   98453-12814
ರವಿಚಂದ್ರ ಆರ್ ಸಅ   98445-06055
ನಳಿನಿ ಎಂ ಸಕಾನಿಅ(ಯುಎಫ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ)-2   96865-66943
ರಾಜೇಶ್ ಕಿಅ   98868-35270
       
ಗುಣಆಶ್ವಾಸನೆ ವಿಭಾಗ, ಸುವರ್ಣ ಭವನ, ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ
ಬಿಂದು ಟಿ ಕಾನಿಅ(ಕ್ಯೂಎ) 22945201 99804-02920
ಉಮಾ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ ಸಕಾನಿಅ(ಕ್ಯೂಎ)-2 22945201 98457-09935
ಉಮಾ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ ಸಕಾನಿಅ(ಕ್ಯೂಎ)-3 (ಅ.ಪ್ರ) 22945201 98457-09935
ಅಶ್ವಿನಿ ಡಿ.ಹೆಚ್ ಸಅ 22945201 89510-26806
ಉಷಾರಾಣಿ ಎ ಕಿಅ(i/c) 22945201 88842-70850
       
ಪಂಪಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮತ್ತುಬೋರ್ ವೆಲ್  ವಿಭಾಗ, ಸುವರ್ಣ ಭವನ, ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ
ಪುರುಷೊತ್ತಮ್ ಕಾನಿಅ(ಪಿ.ಸಿ &  ಬಿಡಬ್ಲ್ಯೂ) 23560282 98454-44013
ಆಶಾ ಎಂ.ಆರ್ ಸಅ   98868-38885
ರಾಜಶೇಖರ್ ಬಿ.ಎಸ್ ಸಕಾನಿಅ(ವಿ-1) ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ 22945197 98454-44151
ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕಿಅ   99455-13568
ವೇದಮೂರ್ತಿ ಡಿ.ಎಸ್ ಕಿಅ(ಒ)   98457-08201
ರವಿಚಂದ್ರ ಎಸ್ ಕಿಅ(ಒ)   94483-12355
ಮುರಳಿ ವಿ.ಎನ್ ಕಿಅ(ಒ)   94496-71328
ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಮಲ್ಲ ಕಿಅ(ಒ)(i/c)   98451-01419
ನಾಗರಾಜ್ ಎಸ್.ಆರ್ ಕಿಅ(ಒ)(i/c)   98444-72995
ಕೀರ್ತನ ಕೆ ಸಕಾನಿಅ(ವಿ-2) ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ 23234555 72590-31533
ರವಿ ಕುಮಾರ್ ಸಿ ಕಿಅ(ಒ)   94496-17881
ನಂಜುಂಡ ಸಿ ಕಿಅ(ಒ)   99725-98212
ಮುಕುಂದ ಸಿ ಮಾಗಡಿ ಸಕಾನಿಅ(ವಿ-3) ಜಯನಗರ 22945199 98454-51381
ರಂಗರಾಜು ವೈ ಸಅ   77609-93684
ಆಶಾ ಎಂ.ಆರ್ ಸಕಾನಿಅ(ವಿ-4) ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ ಲೇಔಟ್ 23389777 98868-38885
       
ವಿನ್ಯಾಸ (ಸಿವಿಲ್), ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ವೆಹಿಕಲ್ ನಿರ್ವಹಣೆ ವಿಭಾಗ, ಕುಮಾರ ಪಾರ್ಕ್
ಸನತ್ ಕುಮಾರ್ ವಿ ಕಾನಿಅ(ಡಿಸಿ & ಬಿವಿಎಂ) 22945202 96633-05105
ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಿ.ಎಂ ಸಕಾನಿಅ(ಬಿ&ವಿಎಂ)-1   98454-44015
ಶ್ರೀಧರ್ ಡಿ ಸಕಾನಿಅ(ಡಿಸಿ) 26666151 98457-09944
ವಿವೇಕಾನಂದ ಸಕಾನಿಅ(ಬಿ&ವಿಎಂ)-2   9844406065
ಉಷಾರಾಣಿ ಸಕಾನಿಅ(ಬಿ&ವಿಎಂ)-3   96864-44591
ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಎಸ್ ಸಕಾನಿಅ(ಬಿ&ವಿಎಂ)-4   99005-63186
ನಿರ್ಮಲ ಎಂ.ವಿ ಸಅ   99018-95758
ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಿ. ಹೊಸಮನಿ ಸಅ   95905-95245
ಲಿಂಗಬಸಪ್ಪ ಪಡಿಯಪ್ಪನವರ್ ಸಅ   95919-87964
ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪಿ.ಎಂ ಸಅ   91080-24357
ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಪಿ.ಬಿ ಕಿಅ(i/c)   81840-79109
ಮಾನಸ ಎಸ್ ಕಿಅ(i/c)   90711-51816
       
ಕಾನಿಅ (ಉಗ್ರಾಣ) ವಿಭಾಗ, ಸುವರ್ಣ ಭವನ, ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ
ಸುಧೀರ್ ಎಸ್ ಕಾನಿಅ(ಉಗ್ರಾಣ) 22945205 98454-44129
ಹರ್ಷ ಎ ಸಕಾನಿಅ   97400-61183
ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎ ಸಅ   98808-66807
       
ಕಂದಾಯ ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗ, 7 ನೇ ಮಹಡಿ, ಕಾವೇರಿ ಭವನ
ಶಿಲ್ಪ ವಿ ಕಾನಿಅ(ಆರ್.ಬಿ&ಐ.ಟಿ) 22945109 95919-87958
ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯಾದವ್ ಕೆ ಸಕಾನಿಅ(ಆರ್.ಬಿ&ಐ.ಟಿ)-1   95919-87959
ಕವಿತಾ ಕಲಾ ಸಿ ಸಕಾನಿಅ(ಆರ್.ಬಿ&ಐ.ಟಿ)-2   97406-17662
  ಸಅ    
  ಸಅ    
       
ತ್ಯಾಜ್ಯನೀರು ನಿರ್ವಹಣೆ, ವೃಷಭಾವತಿ ವ್ಯಾಲಿ
ರೇಣುಕುಮಾರ್ ಕೆ.ಎಸ್ ಕಾನಿಅ(ತ್ಯಾ.ನೀ.ನಿ-ವಿವಿ) 22945206 77609-63673
ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿ.ಒ ಸಅ   90665-65765
ಶಿಲ್ಪ ಹಳ್ಯಾಲ್ ಸಕಾನಿಅ(ತ್ಯಾ.ನೀ.ನಿ-ವಿವಿ)-1   96118-20287
ಕವಿತ ವಿ ಸಅ   90361-46678
ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಆರ್ ಸಕಾನಿಅ(ತ್ಯಾ.ನೀ.ನಿ-ವಿವಿ)-2   70222-27230
ದೀಪ ಜೆ ಸಅ   99459-53666
ಸ್ನೇಹ ವಿ ಸಕಾನಿಅ(ತ್ಯಾ.ನೀ.ನಿ-ವಿವಿ)-3   87628-92000
ಸುಮಂತ್ ಎನ್ ಸಕಾನಿಅ(ತ್ಯಾ.ನೀ.ನಿ-ವಿವಿ)-4   98454-44089
       
ತ್ಯಾಜ್ಯನೀರು ನಿರ್ವಹಣೆ, ಕೋರಮಂಗಲ ಮತ್ತು ತಾವರೆಕೆರೆ ವ್ಯಾಲಿ
ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ ಕೆ ಕಾನಿಅ(ತ್ಯಾ.ನೀ.ನಿ-ಕೆ&ಟಿ)   98454-44121
ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದಿನಕರ್ ಎ ಸಕಾನಿಅ(ತ್ಯಾ.ನೀ.ನಿ-ಕೆ&ಟಿ)-1   98454-44109
ನಂದೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸಅ   96324-35522
ರಮೇಶ್ ಎಸ್ ಬಿ ಸಕಾನಿಅ(ತ್ಯಾ.ನೀ.ನಿ-ಕೆ&ಟಿ)-2   94825-16999
ಸತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸಅ   96113-44533
       
ತ್ಯಾಜ್ಯನೀರಿನ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಚಲ್ಲಘಟ್ಟ ವ್ಯಾಲಿ
ವೆಂಕಟಶಿವಾ ರೆಡ್ಡಿ ಸಿ.ಎಂ. ಕಾನಿಅ(ತ್ಯಾ.ನೀ.ನಿ-ಸಿವಿ)   77609-93675
ಸಂತೊಷ ಕುಮಾರ್ ಸಕಾನಿಅ(ತ್ಯಾ.ನೀ.ನಿ-ಸಿವಿ)-1 (ಅ.ಪ್ರ)   98803-41992
ಸಂತೊಷ ಕುಮಾರ್ ಸಅ   98803-41992
ಹೇಮಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಎನ್.ಎಸ್ ಸಕಾನಿಅ(ತ್ಯಾ.ನೀ.ನಿ-ಸಿವಿ)-2   78927-94537
ಭಾಗ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಅ   97400-61631
       
ತ್ಯಾಜ್ಯನೀರು ನಿರ್ವಹಣಾ ವಿಭಾಗ, ಹೆಬ್ಬಾಳ
ನವನೀತ್ ಕೆ ಎಲ್ ಕಾನಿಅ(ತ್ಯಾ.ನೀ.ನಿ)-ಹೆ (ಅ.ಪ್ರ) 23258911 99023-28789
ಸೌಮ್ಯ ಎಸ್ ಸಅ   98447-58442
ಅನಸೂಯ ಡಿ ಸಕಾನಿಅ(ತ್ಯಾ.ನೀ.ನಿ)-ಹೆ-1 29601701 98454-44007
ಅಸ್ರ ಬಾನು ಸಿ.ಜೆ ಸಅ   87623-75605
ಮಿರಗಂಜೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ಸಕಾನಿಅ(ತ್ಯಾ.ನೀ.ನಿ)-ಹೆ-2   97433-71110
ರವೀಂದ್ರ ಬಿ ಹಲಿಗೇರಿ ಕಿಅ   92417-12021
ನವನೀತ್ ಕೆ ಎಲ್ ಸಕಾನಿಅ(ತ್ಯಾ.ನೀ.ನಿ)-ಹೆ-3   99023-28789
ಮಂಜುನಾಥ್ ಹೆಚ್ ಎಂ ಕಿಅ(i/c)   96869-58398
ಪರಶಿವ ಮೂರ್ತಿ ಸಕಾನಿಅ(ತ್ಯಾ.ನೀ.ನಿ)-ಹೆ-4   73383-55383
ರವೀಂದ್ರ ಬಿ ಹಲಿಗೇರಿ ಕಿಅ   92417-12021
       
ಎಸ್‌ಟಿಪಿ - ಹೆಬ್ಬಳ ವಿಭಾಗ
ಭರತ್ ಕುಮಾರ್ ಎಸ್ ಕಾನಿಅ(ಎಸ್‌ಟಿಪಿ)ಹೆಚ್.ವಿ(ಅ.ಪ್ರ)   90365-60649
ಭರತ್ ಕುಮಾರ್ ಎಸ್ ಸಕಾನಿಅ(ಎಸ್‌ಟಿಪಿ)ಹೆಚ್.ವಿ-1   90365-60649
ಪ್ರವೀಣ್ ಪಿ.ಆರ್ ಸಅ   97419-62063
ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಆರ್
ಸಕಾನಿಅ(ಎಸ್‌ಟಿಪಿ)ಹೆಚ್.ವಿ-2(ಅ.ಪ್ರ)   97433-71110
ಧನಂಜಯ ಬಿ ಸಅ(ಎಸ್‌ಟಿಪಿ/ಹೆಚ್.ವಿ)-2   99012-99632
       
ಎಸ್‌ಟಿಪಿ - ವೃಷಭಾವತಿ ವ್ಯಾಲಿ ವಿಭಾಗ
ರಾಹುಲ್ ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿ ಕಾನಿಅ(ಎಸ್‌ಟಿಪಿ-ವಿವಿ) 28600907 99801-11851
ಧರಣೇಶ್ ಜೆ ಸಕಾನಿಅ(ಎಸ್‌ಟಿಪಿ-ವಿವಿ)-1   97409-56699
ಗಿರಿವಾಸ್ ಎಂ.ಎನ್ ಕಿಅ   97400-61797
ರಘುನಂದನ್ ಜಿ.ವಿ ಸಅ   70226-64676
ವಿಧ್ಯಾ ಕಾನೊಜಿ ಸಕಾನಿಅ(ಎಸ್‌ಟಿಪಿ-ವಿವಿ)-2   98457-66377
ಸಿಂಧು ಸಿ.ಎನ್ ಸಅ   81472-22880
       
ಎಸ್‌ಟಿಪಿ - ಅರ್ಕಾವತಿ ವ್ಯಾಲಿ ವಿಭಾಗ
ದಲಾಯತ್ ಬಿ.ಎಸ್ ಕಾನಿಅ(ಎಸ್‌ಟಿಪಿ-ಎವಿ)   99004-69774
ಸುರೇಶ್ ಸಿ.ಟಿ ಸಕಾನಿಅ(ಎಸ್‌ಟಿಪಿ-ಎವಿ)-1   98454-44146
ಶ್ವೇತ ಎಸ್  ಸಅ   96326-43941
ವಿವೇಕ್ ಎಂ. ಸಅ   74117-97586
       
ಎಸ್‌ಟಿಪಿ - ಕೋರಮಂಗಲ ವ್ಯಾಲಿ ವಿಭಾಗ
ರಘು ಆರ್ ಸಕಾನಿಅ(ಎಸ್‌ಟಿಪಿ-ಕೆ.ವಿ)-1 22945207 98454-44084
ಕಾರ್ತಿಕ್ ಎಸ್ ನಾಯಕ್ ಸಅ   95911-57676
ರಘು ಆರ್ ಸಕಾನಿಅ(ಎಸ್‌ಟಿಪಿ-ಕೆ.ವಿ)-2 (ಅ.ಪ್ರ) 22945207 98454-44084
ಜಗದೀಶ್ ಆರ್ ಸಅ   99022-49333
       
ಎಸ್‌ಟಿಪಿ-ಚಲ್ಲಘಟ್ಟ ವ್ಯಾಲಿ ವಿಭಾಗ, ಶಿಮ್ಶಾ ಭವನ
ಜೆ. ರಾಜೀವ್ ಕಾನಿಅ(ಎಸ್‌ಟಿಪಿ-ಸಿವಿ)   9945518971
ಪ್ರಕಾಶ್ ಸಾತೇನಹಳ್ಳಿ ಸಕಾನಿಅ(ಎಸ್‌ಟಿಪಿ-ಸಿವಿ)-1   96865-72470
ಶ್ವೇತ ಎಸ್  ಸಅ   96209-75514
ಪವನ್ ಎನ್ ಸಕಾನಿಅ(ಎಸ್‌ಟಿಪಿ-ಸಿವಿ)-2   77609-90339
ಲಿಂಗರಾಜು ಸಅ   99015-46377
       
ಕಾನಿಅ(ಡಬ್ಲ್ಯುಡಬ್ಲ್ಯೂಎಂ -110 ವಿ) - 1 ವಿಭಾಗ
ಸತೀಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ಕಾನಿಅ(ಡಬ್ಲ್ಯುಡಬ್ಲ್ಯೂಎಂ -110 ವಿ) - 1 22879549 96113-02106
ಆನಂದ್ ಕೆ ಎಂ ಸಕಾನಿಅ(ಡಬ್ಲ್ಯುಡಬ್ಲ್ಯೂಎಂ -110 ವಿ) - 1-1   96633-10096
ಗಂಗಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಸಕಾನಿಅ(ಡಬ್ಲ್ಯುಡಬ್ಲ್ಯೂಎಂ -110 ವಿ) - 1-2 29745522 99724-38647
ಮಂಜುನಾಥ್ ಆರ್ ಸಅ(ಡಬ್ಲ್ಯುಡಬ್ಲ್ಯೂಎಂ -110 ವಿ) - 1-1   97386-55626
ನಿರ್ಮಲ ವೈ ಎನ್ ಸಅ(ಡಬ್ಲ್ಯುಡಬ್ಲ್ಯೂಎಂ -110 ವಿ) - 1-2   99801-92060
ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಅ(ಅ.ಪ್ರ- ಉಗ್ರಾಣ)   95387-83936
       
ಕಾನಿಅ(ಡಬ್ಲ್ಯುಡಬ್ಲ್ಯೂಎಂ -110 ವಿ) - 2 ವಿಭಾಗ
ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಕಾನಿಅ(ಡಬ್ಲ್ಯುಡಬ್ಲ್ಯೂಎಂ -110 ವಿ) - 2 22945268 98861-79260
ಆನಂದ ಕೆ ಎಂ ಸಕಾನಿಅ(ಡಬ್ಲ್ಯುಡಬ್ಲ್ಯೂಎಂ -110 ವಿ) - 2-1 (ಅ.ಪ್ರ)   96633-10096
ಲಕ್ಷ್ಮಿನರಸಿಂಹಯ್ಯ ಸಕಾನಿಅ(ಡಬ್ಲ್ಯುಡಬ್ಲ್ಯೂಎಂ -110 ವಿ) - 2-2   98454-44495
ವೇಣುಪ್ರಿಯ ಸಅ   99724-56860
ಚಂದನ್ ಎಸ್ ಸಅ   94493-90066
       
ಕಾನಿಅ(ಡಬ್ಲ್ಯುಡಬ್ಲ್ಯೂಎಂ -110 ವಿ) - 3 ವಿಭಾಗ
ಪ್ರದೀಪ್ ಬಿ ಕುಚ್ಚಂಗಿ ಕಾನಿಅ(ಡಬ್ಲ್ಯುಡಬ್ಲ್ಯೂಎಂ -110 ವಿ) - 3  22945237 98452-60752
      98454-44097
ರಂಗಪ್ಪ ಸಕಾನಿಅ(ಡಬ್ಲ್ಯುಡಬ್ಲ್ಯೂಎಂ -110 ವಿ) - 3-1(ಅ.ಪ್ರ)   88929-65531
ವಿನಯಕುಮಾರಿ ಐ.ಕೆ ಸಕಾನಿಅ(ಡಬ್ಲ್ಯುಡಬ್ಲ್ಯೂಎಂ -110 ವಿ) - 3-2   96865-66945
ರಂಗಪ್ಪ ಸಅ(ಡಬ್ಲ್ಯುಡಬ್ಲ್ಯೂಎಂ -110 ವಿ) - 3-1   88929-65531
ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್ ಟಿ ಸಅ(ಡಬ್ಲ್ಯುಡಬ್ಲ್ಯೂಎಂ -110 ವಿ) - 3-2   89510-90868
ದೀಪಶ್ರೀ ಕೆ ಆರ್ ಸಅ   81479-23566
       
ಕಾನಿಅ(ಡಬ್ಲ್ಯುಡಬ್ಲ್ಯೂಎಂ -110 ವಿ) - 4 ವಿಭಾಗ
ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಕೆ.ಎಲ್ ಕಾನಿಅ(ಡಬ್ಲ್ಯುಡಬ್ಲ್ಯೂಎಂ -110 ವಿ) - 4 22945203 95919-87965
    22879550  
ಶಶಿಕಿರಣ್ ಸಕಾನಿಅ(ಡಬ್ಲ್ಯುಡಬ್ಲ್ಯೂಎಂ -110 ವಿ) - 4-1   98454-44127
ಮಂಜುನಾಥ್ ಜಿ.ಬಿ ಸಅ(ಅ.ಪ್ರ)   95919-87972
ಆನಂದ್ ಎಸ್ ಸಕಾನಿಅ(ಡಬ್ಲ್ಯುಡಬ್ಲ್ಯೂಎಂ -110 ವಿ) - 4-2   79754-88206
ಮಂಜುನಾಥ್ ಜಿ.ಬಿ ಸಅ   95919-87972
       
ಕಾನಿಅ(ಎಂ.ಐ.ಎಸ್) ವಿಭಾಗ
ದಿವ್ಯಾ ಪಿ ಎಸ್
ಕಾನಿಅ(ಎಂ.ಐ.ಎಸ್)   9686500594
ಕಾಖಂಡಕಿ ಸದಾನಂದ ಪಿ ಸಕಾನಿಅ(ಎಂ.ಐ.ಎಸ್)-1   95919-87960
  ಸಕಾನಿಅ(ಎಂ.ಐ.ಎಸ್)-2    
ದಿನಕರ್ ಎಸ್ ಎನ್
 
ಸಅ(ಎಂ.ಐ.ಎಸ್)    
       
ಕಾನಿಅ(ವಿನ್ಯಾಸ) - ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಭಾಗ
ರಘು ಎಸ್ ಕಾನಿಅ(ವಿನ್ಯಾಸ - ತಾಂತ್ರಿಕ)   94484-73781
       
ಕಾನಿಅ(ವಿನ್ಯಾಸ) -ವಿದ್ಯುತ್ ವಿಭಾಗ
ರಘು ಎಸ್ ಕಾನಿಅ(ಡಿ.ಇ )   94484-73781
ಸುದರ್ಶನ್ ಎನ್.ಪಿ ಸಕಾನಿಅ(ಡಿ.ಇ )-1‌ (ಅ.ಪ್ರ)   77609-90673
ಚಂದನ್‌ ಎಸ್ ಸಕಾನಿಅ(ಡಿ.ಇ )-1‌    
       
ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಫೀಸ್, ಕಾವೇರಿ ಭವನ
ರೇಖಾ ಕೆ ಸಅ   98454-44136

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 24-02-2023 10:38 AM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಬೆಂಗಳೂರು ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ ಮಂಡಳಿ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2023, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080